" />
Spoleènost Cellphonesoft vyvinula poslední aplikaci pro UIQ3 - Swiss Manager Elite | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 8. ervence 2009
Spoleènost Cellphonesoft, která je známá vývojem oblíbených aplikací pro smartphony s operaèním systémem Symbian UIQ, ohlásila a vydala novou a pravdìpodobnì poslední verzi aplikace Swiss Manager. Ta pøinesla hromadu nových funkcí a vlastností, bohu¾el ale bude pravdìpodobnì poslední, kterou tato spoleènost pro na¹e oblíbené komunikátory vytvoøila. Vzhledem k zániku platformy to ale není pøekvapením, UIQ3 je mrtvé a ji¾ nikdy nebude vzkøí¹eno.


Pùvodnì jsem v dne¹ním èlánku chtìl informovat pøedev¹ím o tom, ¾e se objevila nová Free verze Swiss Manageru oznaèená 1.80. Autor souèasnì s tímto krokem oznámil vývoj úplnì nové verze Swiss Manageru Pro, její vývoj ale velmi zásadnì uspí¹il, tak¾e ne¾ vùbec stihl èlánek vyjít, doèkali jsme se také nové verze placené odno¾e aplikace Swiss Manager. Ta je nyní oznaèená jako Swiss Manager Elite UIQ3-SE 2.00. Název je mo¾ná ponìkud del¹í, novinky ale rozhodnì stojí za to. Pøibyla spousta nových funkcí a práce celé aplikace je zase o kus dál.

Jak u¾ jsem ale avizoval v úvodu, jedná se pravdìpodobnì o poslední aplikaci pro UIQ3, kterou její autor vydal. Operaèní systém UIQ3 je mrtvý a nelze se divit tomu, ¾e se autor zamìøil na perspektivnìj¹í platformu, v tomto pøípadì Symbian S60. I tak je to ale obrovská ¹koda, aplikace od Cellphonesoft jsou pro mì naprostým vrcholem (spolu s hrou Warring Nations, navigací TomTom, správcem souborù X-Plore a turistickou navigací SmartcomGPS), tak¾e mi budou moc chybìt. Na na¹em fóru jste si mohli pøeèíst i recenze aplikací od Cellphonesoft, napøíklad jste se mohli doèíst o AutoCam, BallRoom, LinkBoy, Bigben nebo právì Swiss Manageru. Kromì recenzí jednotlivých aplikací jste si navíc na na¹em webu mohli pøeèíst rozhovor s vývojáøem (a souèasnì majitelem) Cellphonesoft, který naleznete zde.

Sám jsem na své M600i pou¾íval pøedev¹ím Swiss Manager, LinkBoy, BallRoom a AutoCam. Nikdy jsem s aplikacemi nemìl problémy, v¾dy ¹lapaly výbornì. Tomu u¾ je ale nyní konec, UIQ3 to má za sebou. Stávajícím majitelùm ale nové verze programu Swiss Manager jistì udìlají radost. Free verzi Swiss Manageru si mù¾ete stáhnout zde, tady naopak naleznete zku¹ební verzi Swiss Manageru Elite.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >