" />
Stáhnìte si defaultní schámátka Sony Ericssonu C510 | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Ptek, 27. nora 2009
Sony Ericsson C510 ka¾dým dnem vstoupí na ná¹ trh. Ne¾ se tak stane, mù¾ete s prohlédnout jeho deaultní schémátka pøípadnì si je sami nahrát do svého telefonu.


Pøi této pøíle¾itosti si nedovolím malou poznámku. Na model C510 se toti¾ velmi tì¹ím, dlouho jsem neoèekával ¾ádný telefon s takovým zájmem, jako právì C510. Èím to? Telefon má toti¾ dobré pøedpoklady k tomu, aby se stal jedním z nejprodávanìj¹ích. Velmi povedený vzhled, klasická konstrukce bez jakýchkoliv výstøelkù, moderní paltforma A200, malé rozmìry a velká tlaèítka mu k tomu dávají ty nejlep¹í pøedpoklady. Pùvodnì jsem myslel, ¾e se tímto modelem stane C702, vzhledem k problémùm s o¹oupávající se barvou a také nepøíli¹ pohodlné klávesnici ale C702 není úplnì tím pravým oøechovým. Zatím to vypadá, ¾e C510 ji více ne¾ nahradí a dost mo¾ná zastíní v¹echny ostatní telefony Sony Ericsson na trhu. A nyní ji¾ k samotných schémátkùm. Tìch se v telefonu nachází hned 6 a pøijdou mi velmi povedené. Pokud si chcete nìkteré vyzkou¹et ve svém telefonu, mù¾ete si je stáhnout zde.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: pino_dtc Datum: 2009-03-01 10:04:54
http://semcblog.com/ 
 
Ray nemá chybu! :grin

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >