" />
Swiss manager Pro - ¹výcarský nù¾ utoèí i na Satio (recenze) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Martin Chroust   
tvrtek, 28. ledna 2010
Asi nejlep¹í správce spu¹tìných aplikací pro chytré telefony je opìt v kurzu, tentokrát ve verzi pro S60 páté edice. Jak vypadá ¹výcarský nù¾ v praxi?Swiss Manager od vývojáøské spoleènosti Cellphonesoft musí velmi dobøe znát ka¾dý (minulý èi aktuální) u¾ivatel Symbianu UIQ3 na telefonech M600i, P990i, W950i, W960i èi P1i. Zavírat spu¹tìné aplikace, sledovat volné prostøedky systému, uvolòovat RAM a v neposledním pøípadì také procházet skryté disky a slo¾ky - to byly více ne¾ vítané funkce. Aplikace se nyní doèkala i svého pøepracování na Symbian S60, tedy konkrétnì si ji uká¾eme na modelu Satio. Èím ho obohatí a co mi naopak u aplikace chybí?

Scr000204~0.jpg Scr000206.jpg Scr000207.jpg Scr000209.jpg Scr000208~0.jpg Scr000227.jpg Scr000226.jpg    

Po instalaci aplikace a jejím úspì¹ném zaregistrování máte pøed sebou silný nástroj pro správu telefonu, který dìlí svou èinnost do tøí zálo¾ek. Jen dodám, ¾e je aplikace v angliètinì, pøesto není problém ani, u angliètiny neznalých, pochopit, co která volba znamená. V první zálo¾ce se nacházejí Programy, v rùzných slo¾kách mù¾ete procházet, spou¹tìt nebo ukonèovat programy na pozadí, popø. i ty skryté. Proto¾e ale ve vìt¹inì pøípadù nevíte, co která aplikace dìlá, radìji bych se do vypínání náhodných aplikací nepou¹tìl. Pøes Swiss Manager také mù¾ete zapínat vestavìné èi doinstalované aplikace, tak¾e máte v¹e po ruce v jednom u¾ivatelském rozhraní. Pokud se vám u Satia nechce nic hledat hluboko v podnabídkách, jednodu¹e si sjedete jednotný seznam a najdete co potøebujete. Pokud je daná aplikace (tím myslím i dílèí èást systému, napø. Média, Kalendáø, Prùvodce Wi-Fi, apod.) spu¹tìna, je za ní uvedeno, jakou èást operaèní pamìti si pro sebe zabírá. Pro je¹tì rychlej¹í vyøizování potøebných vìcí je zde i slo¾ka posledních spu¹tìných aplikací.

Scr000213.jpg Scr000215.jpg Scr000216.jpg Scr000217.jpg Scr000218.jpg Scr000219.jpg Scr000220.jpg

Stiskem klávesy Function vyvoláte nabídku, kde je mo¾no ukonèit vybranou aplikaci, v¹echny najednou, popøípadì proèistit pamì». U ka¾dé aplikace je mo¾no individuálnì nastavit, zdali se má ukonèit v pøípadì èi¹tìní pamìti, popø. ji mù¾ete pøidat do slo¾ky oblíbených aplikací. Vpravo dole se pak zobrazuje aktuální volná operaèní pamì», po jejím stisku se zobrazí tabulka s nejdùle¾itìj¹ími systémovými informacemi. Hlídat si aktuální RAM byl problém hlavnì u Symbianu UIQ3, pro mì je hlavní pøedností ikona rychlého pøístupu k aplikaci, která defaultnì zobrazuje aktuální èas,vyu¾ití pamìti RAM, procesoru, disku èi kapacitu baterie. Sna¾il jsem se najít takové místo, aby ikona ve v¹ech mo¾ných nabídkách nezavázela, nakonec jsem ji umístil tìsne pod zálo¾ku zkratek, nebo chcete-li, témìø pøesnì nad polo¾kou Zábava v hlavním menu. I kdy¾ si ji mù¾ete personalizovat takøka podle va¹ich pøedstav (vèetnì formátu ikony, poètu indikátorù èi pou¾itých barev), díky úpravám, které Sony Ericsson v systému provedl nebude ikona na plo¹e prùhledná, jako v jiných zobrazeních. Po jejím stisku se zobrazí kontextové menu, kde mù¾ete proèistit pamì», spustit oblíbené aplikace nebo procházet naposledy spu¹tìné.

Scr000222.jpg Scr000221.jpg Scr000223.jpg Scr000225.jpg Scr000229.jpg Scr000228.jpg Scr000230.jpg

Druhou zálo¾kou je polo¾ka System. Nic jiného, ne¾ ne zcela pøesné shrnutí systému v kostce, od ní neèekejte. Tøeba u pou¾itého ARM procesoru je uvedeno 206MHz, pøièem¾ bezpeènì víme o tom, ¾e je procesor taktován na frekvenci 600MHz. Ve slo¾ce Features se dovíte i takové vìci, ¾e Satio podporuje ekvalizér nebo QWERTY klávesnici, systémovì to asi podporováno bude, jen ta implementace chybí. Nemù¾e chybìt ani pøehled v¹ech pamìtí s volným místem, pamì» RAM nebo aktuální nepøetr¾itá doba provozu telefonu bez vypnutí. Poslední zálo¾kou je správce souborù, ve kterém si mù¾ete prohlédnout disky C (interní pamì»), Z (ROM), E (pamì»ová karta) nebo D (IRam). Upozoròuji, ¾e je systém na pamìti ROM (read-only memory), tak¾e mù¾ete systémové soubory maximálnì zkopírovat na kartu a prohlédnout, ¾ádné zpìtné nahrávání do disku Z není mo¾né. Ka¾dopádnì si myslím, ¾e se jedná o velmi slu¹nou alternativu k defaultnímu správci souborù.

Celkovì jsem s aplikací spokojen. Doká¾e uvolnit pamì» RAM nìkolika jednoduchými kroky, vy jen zvolíte vyèi¹tìní pamìti a ona se o to postará na pozadí. Mìl bych ale jedinou výtku, pokud by SwissManager nahradil defaultního správce spu¹tìných aplikací, ke kterému se dostanete dlouhým stisknutím prostøední klávesy, byl by pøístup k aplikaci je¹tì více zjednodu¹en. Umí to i HandyTaskman, tak¾e je podle mì ¹koda, ¾e tuto mo¾nost vývojáøi nevzali v potaz. Ka¾dopádnì si mù¾ete na webu vývojáøe stáhnout trial verzi na vyzkou¹ení, za plnou verzi pak zaplatíte 20 USD, tedy v pøepoètu 370 Kè, co¾ za takový program rozhodnì není pøemr¹tìná cena.


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: CooperG Datum: 2010-01-28 18:05:00
Dobrá recenze, ale tìch 206 MHz ukazuje i X-plore.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >