" />
Videopohled na Sony Ericsson Aspen - první a zároveò poslední? | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Ptek, 1. jna 2010
Sony Ericsson Aspen je po modelu Aino mo¾ná nejménì tradièním telefonem Sony Ericsson, který se v poslední dobì objevil v portfoliu této spoleènosti. Podobnì jako u modelu Aino je i u Aspenu veliká nadìje na to, ¾e první telefon podobného typu bude zároveò na nìjakou dobu také posledním telefonem. Sony Ericsson Aspen je schopný svému majiteli nabídnout prakticky v¹e, jinému u¾ivateli ale naopak nemá témìø co nabídnout, jedná se zkrátka o pøístroj dvou tváøí. My si jej dnes spoleènì prohlédneme na krátkém videu a pokusím se ve struènosti pohovoøit o klíèových vlastnostech pøístroje.
12~103.JPG 23~73.JPG 31~56.JPG 36~45.JPG


Pøiznávám se, ¾e kdy¾ výrobce pøedstavil model Aspen, byl jsem hodnì pøekvapený a moc jsem nevìdìl, co si mám o pøístroji myslet. Na první pohled pøístroj splòoval to, co od mobilního telefonu ¾ádám, ale tak nìjak jsem cítil, ¾e Windows Mobile nejsou urèeny právì pro mì. Obzvlá¹tì, kdy¾ jsem si mezitím docela dost zvykl na komunikátory BlackBerry a jejich operaèní systém, který sice nenabízí v nìkterých smìrech tak sofistikované aplikace, jako Windows Mobile, zato je ale velmi pøímoèarý a zamìøený na koncového u¾ivatele. A¾ po dlouhodobìj¹ím testování jsem zjistil, ¾e Sony Ericsson se nesna¾il vyvinout mobilní telefon, který by splòoval pracovní nároky v¹ech druhù u¾ivatelù. Prostì si v¹iml prázdného místa na trhu a toto se svým telefonem zaplnil. Sony Ericsson Aspen je cílený na konkrétní u¾ivatele, kteøí u¾ s Windows Mobile mají zku¹enosti a rychle se v nich orientují. Tìm je schopen za výhodnou cenu nabídnout maximum dostupných funkcí. Pro ménì zku¹ené u¾ivatele ale Aspen urèený není a jak si struènì uká¾eme i v dne¹ním videu, pøístroj nabízí tolik rùzných zpùsobù ovládání, ¾e se v nich zpoèátku urèitì orientovat nebudete. Rozhodnì tím ale nechci tvrdit, ¾e je Aspen ¹patný nebo nekvalitní telefon, to toti¾ není pravda. Aspen je velmi kvalitní pøístroj za dobrou cenu, jen je prostì urèený specifickému okruhu u¾ivatelù, kteøí s ním ale budou naprosto spokojeni.

Sony Ericsson Aspen mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: romero Datum: 2011-04-18 15:15:54
joooj...ten mobil vyzerá veµmi dobre :)je podobný ako blackberry :)
Autor: borixeus Datum: 2010-10-01 08:14:37
Doufám, ¾e poslední nebude. Pár vìcí by to je¹tì chtìlo dotáhnout a byl by to perfektní procovní pøístroj. Vìøím, ¾e SE poèítá s tím, ¾e se nebude prodávat masovì a tenhle koncept hnedle neodpíská. Kdyby dali tro¹ku vìt¹í displej s vy¹¹ím rozli¹ením, nezapatlávali systém svojí nadstavbou a nechali tam defaultnì SPB MS, tak by to bylo témìø dokonalé.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >