" />
Videopohled na Sony Ericsson Mix Walkman - telefon, který nezaujal | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 31. srpna 2011
Pøed pár dny se do na¹í redakce dostal nový Sony Ericsson Mix Walkman a u¾ probíhá jeho testování. Po zku¹enosti s ú¾asnými komunikátory s Androidem, které patøí k tomu nejlep¹ímu na trhu, to samozøejmì tento model nemá pøi testování moc jednoduché a to ani s pøihlédnutím k nízké cenì. Ani tak se mi ale nový telefon moc nelíbí, pøedev¹ím vzhled je podle mého celkem nezajímavý a pøitom právì ten mìl být jednou z hlavních zbraní v boji proti konkurenci.
1~161.JPG 10~139.JPG 12~126.JPG 13~122.JPG


O tom, ¾e u modelu Mix Walkman bude pou¾ita opìt platforma podobná té u modelu Yendo nebo TXT Pro, jsem byl pøesvìdèený u¾ dávno a tak nìjak jsem s tím i poèítal. Nechci z toho dìlat tragédii, pro bì¾né pou¾ití poslou¾í docela dobøe a pokud jste nenároèní u¾ivatelé, pou¾ité ovládací prostøedí vás mo¾ná uspokojí. Na stranu druhou je ale u¾ druhá polovina roku 2011 a u¾ivatelé jsou stále nároènìj¹í, mnohem více lidí ne¾ døíve chce mít chytrý a rychlý telefon a to ideálnì s Androidem. Nechme nyní stranou polemiky o tom, kolik lidí Android vyu¾ije naplno nebo kolik lidí vùbec ví, jaký operaèní systém má ve svém telefonu. Faktem toti¾ zkrátka je, ¾e je to v souèasné dobì trend a levné Androidy prostì táhnou. Vydat v této dobì telefon s velmi omezeným softwarem a navíc nepøíli¹ atraktivním designem se tak z mého pohledu nemù¾e u potenciálních zákazníkù setkat s úspìchem...

Sony Ericsson Mix Walkman v èerno-zlatém provedení mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson Mix Walkman v èerno-zeleném provedení mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
Dal >