" />
Videopohled na Sony Ericsson Spiro - nejen smartphony je tøeba prodávat | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 29. z 2010
Sony Ericsson v této chvílí nabízí více telefonù s otevøeným operaèním systémem, ne¾ kdykoliv pøedtím v historii a dá se pøedpokládat, ¾e situace se v tomto smìru nezmìní ani v budoucnu a na smartphony se bude výrobce stále více zamìøovat. Ne ka¾dý ale nutnì potøebuje spoustu funkcí a své místo v portfoliu tak zatím mají jisté také ménì vybavené telefony. Tím nejnovìj¹ím je v tomto smìru Sony Ericsson Spiro a my si jej dnes pøedstavíme v krátkém videu.
27_1.JPG 23_1.JPG 19_1.JPG 26_1.JPG


V oblasti hloupých telefonù bez otevøeného operaèního systému u¾ v poslední dobì moc není co objevovat a model Spiro názornì ukazuje, ¾e cena podobných pøístrojù bude dále klesat v zájmu toho, aby na souèasném pøesyceném trhu zùstali ménì vybavené telefony konkurenceschopné. Za pøibli¾nì dva tisíce korun získáte telefon s jemným displejem, propracovaným u¾ivatelským prostøedím a kvalitním hudebním pøehrávaèem. Potì¹í také dvojice standardních konektorù stejnì jako slot na pamì»ovou kartu microSD. Budoucí majitelé budou mít radost i z velmi pohodlné klávesnice a malých rozmìrù, tak¾e se telefon vejde do ka¾dé kapsy. Mo¾ná by ale bylo fajn pøijít na trh s vìt¹ím mno¾stvím barevných variant, bílá je pøíjemná, ale nemusí se nutnì líbit ka¾dému. Hlavnì mlad¹í zákazníci by pak pestøej¹í barvy jistì uvítali.

Sony Ericsson Spiro mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: sego Datum: 2010-09-29 17:48:13
Jo¾kooo, já u¾ chci recenzi X osmièkyyyy pls :cry :cry :cry :cry :? :? :? :?

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
Dal >