" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Videopohled na Sony Ericsson TXT - bude QWERTY pod displejem staèit? | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Pondl, 26. z 2011
Do na¹í redakce dorazil první telefon Sony Ericsson s kompletní QWERTY klávesnicí pod displejem, který nenabízí otevøený operaèní systém (jako tomu bylo u modelu Aspen, který pou¾íval je¹tì Windows Mobile 6.5). Jedná se o model TXT a výrobce s ním chce zaútoèit na ménì nároèné u¾ivatele, kteøí ale èasto pí¹í spoustu zpráv a jsou aktivní na sociálních sítích. Dnes si na videu poprvé pøedstavíme tento telefon. Urèitì potì¹í skuteènost, ¾e je v prodeji hned ve 4 barevných variantách a navíc za cenu jen mírnì nad hranicí dvou tisíc korun.
1~165.JPG 2~159.JPG 4~162.JPG 6~147.JPG


Prozatím jsem mìl mo¾nost telefon pou¾ívat pouze krátkou dobu, tak¾e na nìjakou recenzi je je¹tì velmi brzy. Po spu¹tìní jsem pøedev¹ím èekal, jestli se náhodou nestal zázrak a jestli Sony Ericsson nepou¾il provìøenou platformu A200. Bohu¾el se zázrak nekoná a výrobce opìt vsadil na øe¹ení od jiné spoleènosti, tedy stejné øe¹ení, jako tøeba v pøípadì modelù Mix Walkman, TXT Pro nebo tøeba Yendo. V praxi to znamená docela dost oøezanou nabídku funkcí proti platformì A200. Pokud jste nikdy nepou¾ívali telefon typu K850i a¾ po nejnovìj¹í Zylo, mo¾ná vám nic moc vadit nebude a na chybìjící funkce si stì¾ovat nebudete. Pokud jste ale u¾ nìkdy pou¾ívali komplexní telefon Sony Ericsson bez otevøeného operaèního systému, máte problém. Po stránce nastavení a organizaèních funkcí toti¾ pou¾itá platforma znamená návrat o nìkolik let zpátky. Vìt¹ina vìcí se v telefonu nedá moc dobøe nastavit, naprosto také chybí tøeba podpora schémat. Nedoèkáme se ani multitaskingu a dal¹ích u¾iteèných doplòkù, která platforma A200 nabízí. Po telefonu této konstrukce jsem volal nìkolik let a v¾dy doufal v platformu A200. Výrobce mì tedy nakonec vysly¹el pouze z poloviny. Samozøejmì, ¾e souèasná doba nahrává komunikátorùm s otevøeným operaèním systémem. To ale neznamená, ¾e výrobce musel vyhodit výbornì vyladìnou platformu A200. Pomalu ale odboèuji od tématu, tak¾e zpátky k modelu TXT - po stránce hardwaru se jedná o velmi dobøe zpracovaný telefon a pokud od nìj oèekáváte hlavnì základní funkce pøípadnì nejste na jednotlivé funkce pøíli¹ nároèní, urèitì vám bude vyhovovat. Toté¾ platí tøeba pokud telefon budete poøizovat pro své dítì, které pí¹e spoustu zpráv a pøitom nechcete do telefonu investovat moc penìz. V té chvíli oceníte také kvarteto barevných variant. Trochu mì mrzí, ¾e se musím pod ka¾dým èlánkem o hloupých telefonech Sony Ericsson tak trochu rozèilovat nad pou¾itou platformou, ale je to zkrátka ¹koda a výrobce tím zbyteènì potápí své levnìj¹í telefony...

Sony Ericsson TXT v bílé barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson TXT v èerné barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson TXT v modré barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson TXT v rù¾ové barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Skrblík Datum: 2011-09-28 08:30:48
nevím, tenhle telefon opravdu nezaujme nièím ne¾ designem a cenou, ale i za tu lze poøídit lep¹í (Cedar je o dva levely vej¹ u¾ jen proto, ¾e v nìm není pou¾itej tenhle srandaOS ...)
Autor: MonikaSh Datum: 2011-09-28 08:31:02
TO só teda into¹i. :upset
Autor: Joza Datum: 2011-09-28 08:31:20
Funkce schéma tam je, ale je tam jediné a jeliko¾ Themes creator se u¾ neupravuje, tak teda nevím...
Autor: MonikaSh Datum: 2011-09-28 08:31:33
U¾ jsem zhlédla i video. Je tam funkce "Schéma"? Tøeba by to bylo èitelnìj¹í s èernobílým "thm". :roll
Autor: MonikaSh Datum: 2011-09-28 08:31:46
Mo¾ná by nebylo od vìci srovnat ho se stejnì "hloupou" Nokií C3 
 
Kazmrio, ne v¹ichni jsou ochotni sdílet svá data, kontakty a korespondenci s googlem a dobíjet baterku ka¾dý den nebo obden.
Autor: Joza Datum: 2011-09-28 08:32:42
I takový telefon má místo na trhu, chyba zkrátka je, ¾e pro ty nároènìj¹í u¾ivatele tady není ¾ádná alternativa
Autor: kazmria Datum: 2011-09-28 08:33:21
nevím kdo by si teï takový telefon chtìl kupovat. Maximálnì kdybych ho dostala jako dárek, tak ho budu asi pou¾ívat, ale jinak ne. To co pí¹ete o té platformì je pravda. Opravdu to vypadá na telefon pro dìti, co pí¹ou stále smsky a nic víc.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >