" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Vyhrejte 10 kusù Sony Ericsson XPERIA Play a buïte mezi prvními majiteli v Èeské republice (soutì¾) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 13. dubna 2011
Sony Ericsson pøipravil velmi pìknou soutì¾ o desítku svých komunikátorù XPERIA Play, kromì samotných telefonù ale pøidává je¹tì nìco navíc. Výherci toti¾ získají právì prvních 10 oficiálnì dovezených telefonù pro Èeskou republiku a budou se tak z telefonu moci tì¹it jako první. Samotný start prodeje tohoto telefonu je naplánovaný na kvìten, vy ale mù¾ete Sony Ericsson XPERIA Play získat ji¾ nyní. Startujeme ji¾ zítra, hrajeme celkem o desítku telefonù a nav¹tívíme pøitom hned 7 mìst v Èeské republice. Podrobnosti a pravidla v dne¹ním èlánku. Pojïme do toho, výhra rozhodnì stojí za to.
17~101.JPG 1~152.JPG 9~133.JPG 10~134.JPG


Èeská poboèka Sony Ericsson spou¹tí ji¾ zítra novou soutì¾ o celou desítku komunikátorù Sony Ericsson XPERIA Play. Tento telefon, který se jako vùbec první mù¾e chlubit certifikací PlayStation, tak máte mo¾nost získat zdarma a navíc pøibli¾nì o mìsíc døíve, ne¾ se tento telefon u nás oficiálnì objeví na trhu. Ani to ale není v¹e, Sony Ericsson vám v rámci této soutì¾e First 10 garantuje, ¾e tato desítka telefonù je vùbec první, která se oficiálnì dostává do Èeské republiky. Jednotlivé telefony toti¾ budou pøímo oèíslované, podobnou raritu v bì¾ném obchodì rozhodnì nekoupíte. Rozhodnì je tedy o co stát a soutì¾it a proto¾e zaèínáme ji¾ zítra, pojïme se rychle podívat na pravidla a princip celé soutì¾e.

Soutì¾ bude spu¹tìna na oficiálním èeském Facebook profilu spoleènosti Sony Ericsson a cílem bude pomocí indicií najít Sony Ericsson XPERIA Play. Hledat budeme celkem 10 telefonù a to v sedmi rùzných mìstech. Startujeme pøitom ji¾ zítra v Praze a v Brnì, kompletní rozpis soutì¾e je uvedený ní¾e. Soutì¾ tedy zaèíná ji¾ zítra, to jest 14. dubna tohoto roku, poslední kolo pak probìhne 6. kvìtna, kdy dostane svùj komunikátor XPERIA Play poslední ¹»astný výherce. V¾dy v urèený den se objeví první indicie na Facebook profilu spoleènosti Sony Ericsson, dal¹í indicie pak zjistíte pomocí QR kódu nebo promotérù soutì¾e pøímo v terénu. Po získání tøetí indicie pak startuje hledání samotného telefonu, pøièem¾ kdo jej najde první, vyhrává. Pøeji vám hodnì ¹tìstí, sám si mo¾ná udìlám výlet do Brna a tøeba nafotím nìjaké snímky.

Praha – 14. 4., 19. 4., 3. 5.
Brno – 14. 4., 29. 4.
Ostrava – 17. 4.
Plzeò – 18. 4.
Hradec Králové – 19. 4.
Liberec – 26. 4.
Èeské Budìjovice – 27. 4.


Kompletní tiskovou zprávu si mù¾ete stáhnout na jednom z následujících odkazù: Link1, Link2, Link3

PS: Sony Ericsson XPERIA Play máme ji¾ týden v redakci a jedná se skuteènì o krásný a luxusní telefon, který v oblasti hraní her nemá díky hardwarovým tlaèítkùm na trhu prakticky konkurenci. Nijak nezaostává ale ani jako telefon, nabízí komplexní výbavu, ¹pièkový displej i fotoaparát, nechybí nejnovìj¹í Android, rychlá
data nebo integrovaný GPS modul. Abych vás trochu více navnadil, pøidal jsem na konec tohoto èlánku také tøi videa, která jsem zatím s modelem Play natoèil. Soutì¾ startuje ji¾ zítra a hned deset z vás získá tento ¹pièkový komunikátor s hrací konzolí v jednom.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >