" />
Vývoj hudebních pøehrávaèù v telefonech øady Walkman (velké srovnání 1/2) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Ganimed   
Pondl, 7. prosince 2009
Telefony hudební øady Walkman jsou nedílnou souèástí portfolia spoleènosti Sony Ericsson ji¾ nìkolik let a tvoøí jakýsi základ celé nabídky. Od pùvodního modelu W800i, se kterým spoleènost slavila obrovské úspìchy a který nastavil la»ku velmi vysoko jak pro své nástupce, tak i pro ostatní výrobce mobilních telefonù, a¾ po nejnovìj¹í model Sony Ericsson W995, který nabízí prakticky kompletní výbavu po v¹ech stránkách, která se dá do telefonu bez otevøeného operaèního systému dostat. Mezi tìmito dvìma pøístroji bylo nìkolik desítek lep¹ích èi hor¹ích modelù v¹ech mo¾ných konstrukcí, klíèovou funkcí je ale u v¹ech hudební pøehrávaè. Jaký vývoj prodìlal za ty roky, co se zmìnilo k lep¹ímu a jaké funkce pøibyly, to v¹e se dozvíte v dne¹ním obsáhlém èlánku.
IMGP3630.JPG 


V tomto èlánku se budu vìnovat pøehrávaèùm v Sony Ericssonech s øady Walkman. Do srovnání jsem zaøadil postupnì modely W800i, W610i, W910i, W960i, W980 a W995. Do modelù, které podporují pamì»ové karty (W800i, W610i, W910i a W995) jsem vlo¾il 512Mb kartu Memory Stick Micro a na ni jsem nahrál pomocí PC pár písnièek. U W800i jsem pou¾il redukci karty na Memory Stick Pro Duo. Zbývají je¹tì modely W960i a W980, tyto kousky nepodporují pamì»ové karty, spoléhají se pouze na vnitøní pamì». Porovnávat budu samotné pøehrávaèe, jejich vzhled, mo¾nosti nastavení, ovládání, ovládací prvky telefonù (tlaèítka, dotekové klávesy atd.) a výbavu (pøíslu¹enství) v krabici s telefonem. Na test hudby jsem pou¾il ¹puntová sluchátka Sennheiser CX-500 a redukci do Fastportu ze sluchátek HPM-77.  

Sony Ericsson W800i

Tento telefon se mù¾e chlubit ve své dobì originalitou svého zamìøení na hudbu. Je pøedchùdcem v¹ech walkmanù a je to první z Walkman telefonù Sony Ericsson. W800i se pùvodnì prodával v plastové krabici. K telefonu se pro poslech hudby dodávají ¹puntová sluchátka HPM-70 sluchátka jsou docela kvalitní, Sony Ericsson moc dobøe ví, ¾e k hudebnímu mobilu patøí i hudební sluchátka. W800i bohu¾el nemá 3,5 jack a tak se sluchátka pøipojují pøes dodávanou redukci. V balení je dále USB kabel, CD potøebné na synchronizaci s PC a pamì»ová karta 512Mb s adaptérem.
 
IMG_0479.JPG IMG_0480.JPG IMG_0481.JPG IMG_0482.JPG IMG_0483.JPG
IMG_0485.JPG IMG_0487.JPG IMG_0492.JPG IMG_0488.JPG IMG_0494.JPG

Konstrukce a ovládání - W800i je telefon klasické konstrukce, nejdùle¾itìj¹í je tlaèítko walkman které se nachází mezi kontextovými tlaèítky. Slou¾í pro spu¹tìní pøehrávaèe nebo jeho vypnutí (pokud se nic nepøehrává), pøi pøehrávání k minimalizaci na pozadí nebo také k jeho maximalizaci. Tlaèítko je dostateènì velké, problém se stiskem nemám ¾ádný. Pro zmìnu hlasitosti se pou¾ívá klávesa hlasitosti na pravé stranì telefonu, navíc dlouhým stiskem + nebo - mù¾e poslou¾it k pøeskakování písnièek a to i pøi zamèeném telefonu, toto tlaèítko by ale mohlo být vìt¹í. Dal¹ím dùle¾itým ovládacím prvkem je tlaèítko pøehrát/zastavit, nevyènívá moc nad povrch, ale problém s jeho stiskem nemám. Tlaèítko se dá v menu nastavit na spou¹tìní pøehrávaèe, radia nebo spustí to, co hrálo naposled. Kdy¾ je telefon zamknutý a pøehrávaè vypnutý, tak po jeho stisku se telefon do¾aduje pøipojení sluchátek, pøehrávaè se v kapse sám nezapne.Po pøipojení sluchátek k zamknutému telefonu, zùstane W800i zamknutý, ale po stisku tlaèítka pøehrát/zastavit se pøehrávaè spustí rovnou na pozadí a zaène hrát tam, kde naposledy skonèil, tím samým tlaèítkem se mù¾e pøehrávaè opìt vypnout. To znamená, ¾e mù¾eme ovládat (pøehrát, stop, posun tam i zpìt, zmìna hlasitosti) pøehrávaè i u zamèeného telefonu. Reproduktor je umístìn na zadní stranì ve støíbrném prstenci fotoaparátu, pod zrcátkem jeho schopnosti bych zaøadil tak do prostøední pozice mezi testované. Je zde je¹tì jedna malièkost, kterou nenabízí kromì W800i ani jeden z testovaných, obì boèní klávesy mají usnadnìnou hmatovou orientaci pomocí malých výstupkù umístìných po stranách tìchto kláves. Podle mne je to dobrá vychytávka, proto¾e ony klávesy nejsou podsvícené.
 Pøehrávaè -
Po stisku tlaèítka walkman se zobrazí pøehrávaè, který mi pøijde docela strohý. Vlevo nahoøe se zobrazují pou¾ité ekvalizéry ve stejné vý¹ce vpravo zase re¾imy pøehrávání (náhodnì nebo opakovanì). Zhruba uprostøed se zobrazují informace o pøehrávané skladbì (interpret a název). Pod informacemi o skladbì vlevo je kolikátá písnièka z playlistu hraje a vpravo ubìhlý èas, dole pak pod tìmito údaji je èasová osa ukazující prùbìh pøehrávání. Písnièky v playlistu si mù¾eme zobrazit joystickem a to smìry nahoru nebo dolù. Smìry vlevo a vpravo slou¾í k pøepínání mezi skladbami. Pøehrávaè dovede tøídit podle interpretù (problém je ale v tom ¾e se musí hudba nakopírovat do telefonu pøes dodávaný software aby W800i zaèal podle interpretù tøídit), seøadit v¹echny písnièky, tvoøit seznamy skladeb a pøehrávat video. Kdy¾ je pøehrávaè minimalizovaný, tak pøi posunu na dal¹í skladbu bì¾í její název v horní èásti displeje.

 

Nastavení je jednoduché, nachází se pod polo¾kou Dal¹í, je zde jen pár polo¾ek, Minimalizovat, Informace (o skladbì), Re¾im pøehrávání, Ekvalizér (Normální, Basy, Mega Bass, Hlas, Zvýraznit vý¹ky a ruèní nastavení), Seøadit, Odeslat a Odstranit (odstraní skladbu ze seznamu pøehrávaných nikoliv z telefonu)   W800i je u¾ postar¹í telefon, pøi poslechu je sly¹et ¹um, ve vìt¹ích hlasitostech jde do vý¹ek, zpívaná hudba mi pøijde dost usyèená, skreslená, konektor Fastport je pro Walkman telefon nevyhovující, pøi èastém pou¾ívání se po¹kodí docela rychle. Dal¹í vìc je absence Mass storage to znamená, ¾e telefon pro pøipojení k poèítaèi potøebuje ovladaèe z pøilo¾eného CD. Docela se mi nelíbí pøístup k pamì»ové kartì - kdy¾ je telefon nový, v¹e je v pohodì, ale kdy¾ u¾ má nìjaký ten èas za sebou, tak se gumová krytka vlivem pou¾ívání vytahá, nevypadá to pìknì, kdy¾ krytka odstává od telefonu.  

Sony Ericsson W610i

W610i je oproti W800i telefon novìj¹í. Na vzhledu W610i je vidìt, ¾e v dobì jeho výroby mìl Sony Ericsson jinou pøedstavu o Walkmanech. Nará¾ím hlavnì na zbarvení tohoto telefonu. Co se týká výbavy potøebné pro hudbu je a¾ na nìjaký detail shodná s W800i. Na pøenos hudby a její pøehrávání jsou z balení telefonu nejdùle¾itìj¹í. Sluchátka HPM-70 i s redukcí do Fastportu (tady u¾ mám pøipomínku a to je chybìjící 3,5 jack na tìle telefonu), datový kabel, pamì»ová karta 512Mb Memory Stick Micro.
 
IMG_0462.JPG IMG_0463.JPG IMG_0464.JPG IMG_0465.JPG IMG_0466.JPG
IMG_0467.JPG IMG_0468.JPG IMG_0469.JPG IMG_0478.JPG IMG_0472.JPG

Konstrukce a ovládání - Telefon je klasické konstrukce, tlaèítko pro spou¹tìní Walkmanu se nachází pod levou kontextovou klávesou. Funkce této klávesy se neli¹í od té z W800i, problém se stiskem jsem nemìl. Pohyb v pøehrávaèi je zaji¹tìn prstencovým smìrovým køí¾em. Hlasitost se mìní tlaèítkem na pravé stranì telefonu, zde mi vadí jeho zapu¹tìní, docela ¹patnì se tiskne, jinak funkènì je shodné s tím na W800i. Stejný problém se zapu¹tìním je i u klávesy pøehrát/zastavit, která se nachází na levém boku pøístroje, ale tiskne se kvùli svým rozmìrùm dobøe. Tato klávesa je pevnì nastavena na pøehrávaè, ale u W800i mìla vìt¹í vyu¾ití, jinak její rùzné mo¾nosti spou¹tìní pøehrávaèe zùstaly stejné. W610i se v zamknutém stavu dá ovládat stejnì dobøe jako W800i. Konektor pro pøipojení redukce je osazen na levé stranì pøístroje. Pøipojení sluchátek je v nich ohlá¹eno drobným zvukem. Reproduktor je umístìn na zadní stranì, dovede hrát hlasitìji ne¾ na W800i, ale pøi vy¹¹ích hlasitostech u¾ nestíhá.  Pøehrávaè - Zde u¾ je patrný rozdíl ve vývoji W610i dostala modernìj¹í verzi pøehrávaèe. V horní tøetinì na levé stranì se zobrazuje ikonka play nebo stop, vedle ní kolikátá písnièka z výbìru hraje, dále pak jaký ekvalizér je nastaven. Na pravé stranì se zobrazuje obal alba, animace nebo se mu¾e ponechat v nastavení vypnuto. To v¹e je podtr¾eno èasovou osou, na zaèátku je údaj kolik ubìhlo s právì pøehrávané skladby, na konci pak délka skladby. Pod èasovou osou se nachází údaje o skladbì, první údaj je název skladby, druhý je název interpreta, tøetí název alba. Do nastavení pøehrávaèe se podobnì jako u W800i dostaneme stiskem polo¾ky dal¹í. Polo¾ka moje hudba slou¾í na tøídìní hudby podle interpreta, alba, skladby a seznamù skladeb. Polo¾ka nastavení obsahuje Re¾im pøehrávání (náhodnì, opakovat), Ekvalizér je stejný jako u W800i (Normální, Basy, Mega Bass, Hlas, Zvýraznit vý¹ky a ruèní nastavení), Roz¹íøené stereo, Vizualizace (obal alba, animace nebo vypnuto), Vzhledy (jsou to vlastnì skiny pøehrávaèe). Menu Dal¹í obsahuje kromì Moje hudba a Nastavení polo¾ku Soubor (Odeslat, Informace, Odstranit), Ulo¾it seznam skladeb a minimalizovat.W610i je novìj¹í ne¾ W800i, potì¹í hlavnì vylep¹ený pøehrávaè, který se dá skinova, tyto skiny se ale nedají dodat jinak ne¾ tuningem. Skiny mohou být nepohyblivé, animované nebo i flash (swf) a to jen díky tomu ¾e W610i tyto flash animace podporuje. Podpora flash animací se projevuje i jinde, napøíklad nìkteré tapety dovedou spolupracovat s pøehrávaèem a to pøi pøehrávaní hudby na pozadí mìní barvu, tvary obrazcù nebo zobrazují informace o pøehrávané skladbì. Oproti W800i je zde podpora Mass Storage, tudí¾ W610i se po pøipojení k PC objeví jako dal¹í disk. Pøehrávaè pøi vy¹¹í hlasitosti zkresluje, je zde trochu ¹umu, ale to není zase takový problém.Problém se objeví a¾ pøi hlasitosti na maximum a to je pravidelné kolísání hlasitosti, toto chování mám potvrzené od více u¾ivatelù W610i. Krytka pamì»ové karty je pìknì rovnì s tìlem pøístroje, problém vidím v jejím uchycení. Dal¹í vìc, kterou jsem v tomto telefonu nepochopil, je vkládáni pamì»ové karty, pøi pohledu na telefon zepøedu se karta vkládá kontakty smìrem do telefonu, ale vzhùru nohama. Telefon podporuje profil A2DP to znamená, ¾e umí hrát do bluetooth stereo sluchátek.  

Sony Ericsson W910i

W910i je první walkman na platformì A200. Tento telefon s velkým displejem je vybaven i pohybovým senzorem pro ovládání hudby. V balení najdeme sluchátka HPM-70 s redukcí do Fastportu, èteèku karet Memory Stick Micro, USB kabel a pamì»ovou kartu 1Gb.
 
IMG_0408.JPG IMG_0415.JPG IMG_0416.JPG IMG_0425.JPG IMG_0453.JPG
IMG_0430.JPG IMG_0439.JPG IMG_0440.JPG IMG_0441.JPG IMG_0476.JPG

Konstrukce a ovládání - W910i je výsuvné konstrukce, na horní pravé hranì se nachází tlaèítko pro spu¹tìní pøehrávaèe. Hned zde mám první pøipomínku, tlaèítko je stra¹nì malé, umístìné na ¹patném místì. Pokud chcete spustit pøehrávaè jednou rukou tak musíte provést krkolomný pohyb, který balancuje mezi patláním po displeji a pádem telefonu na zem. Klávesa hlasitosti umí také pøepínat skladby i v zamknutém stavu pøi pøehrávání, ale je zde obdobný problém jako u Walkman tlaèítka, ¹patnì se tiskne a je malá dokonce men¹í ne¾ na W800i. Pøi zmìnì hlasitosti se pøi poslechu ve sluchátkách ozývá lupání. U ovládání se ale vyskytnul vìt¹í problém W910i nemá tlaèítko pøehrát/zastavit, navíc a» dìlám, co dìlám, nejsem schopen spustit pøehrávaè v zamknutém stavu, nebojím se øíct ¾e W910i má nejhor¹í ovládací prvky ze v¹ech testovaných. Pohyb v menu je zaji¹tìn kruhovou smìrovou klávesou, k té výhrady vcelku nemám.


Konektor pro pøipojení redukce se sluchátky je umístìn na levém boku pøístroje. Díky pohybovému senzoru se dají pøepínat skladby tam i zpìt trhnutím zápìstí, samotné pøepínání probíhá tak ¾e se stiskne tlaèítko walkman a pøi jeho dr¾ení se telefonem trhne do jedné nebo druhé strany. Pøi spu¹tìní pøehrávaèe se ovládací èást klávesnice podsvítí oran¾ovou barvou. W910i reaguje na pøipojení sluchátek zvukovým signálem blikáním klávesnice a souèasného mírného pohasínání a rozsvìcení ovládací èásti klávesnice. Reproduktor se nachází na zadní stranì v dolní èásti, toto je dal¹í vìc, kterou rozhodnì nepochválím, pøi pøehrávání mp3 se z nìj line doslova otøesný zvuk a to ho degraduje tak na pøehrávání midi souborù. Pøehrávání pøes reproduktor zvládají W800i a W610i rozhodnì lépe.
 


Pøehrávaè - Pøehrávaè se od W610i li¹í jen drobnostmi. V horní tøetinì vlevo se nachází okénko pro zobrazování obalu alba nebo vizualizací, vedle nìj se nachází podobný blok zobrazených funkcí jako na W610i a to ikonka play/stop, nastavený ekvalizér a údaj která písnièka v poøadí hraje. Toto je opìt oddìleno èasovou osou s údaji o ubìhlém èase a zbývajícím èase do konce skladby, pod osou se nachází údaje o pøehrávané skladbì. Do menu pøehrávaèe se dostaneme nabídkou mo¾nosti. U platformy A200 je pøehrávaè podøízen správci souborù Média, vstupem do nabídky Moje hudba se vlastnì dostaneme pøímo do slo¾ky hudba. Pøehrávaè dovede tøídit hudbu podle interpreta, alba, skladeb, seznamu skladeb, SensMe (podle nálady nebo spí¹e tempa), ¾ánru a roku. Zobrazení pøehrávaèe se mù¾e pøetoèit na ¹íøku nebo vý¹ku a to ruènì nebo automaticky pomocí pohybového senzoru.Nastavení je shodné s W610i a¾ na jednu polo¾ku která u W910i chybí. Je to polo¾ka vzhledy (skiny), tyto skiny se u A200 mìní pøímo úpravou schématu prográmkem Media skinner. Toto øe¹ení se mi moc nelíbí, telefon vás vlastnì kvùli skinu nutí nastavovat schéma, které nechcete. U W610i se mi líbilo, ¾e jsem si mohl nastavit, jaký skin chtìl nezávisle na pou¾itém schématu. U W910i je zase výhoda jednoduchost vkládání. Ostatní polo¾ky v menu Mo¾nosti jsou shodné s W610i.   Pøi pøehrávání hudby jsem u W910i narazil na podobný problém jaký má W610i a to je kolísání hlasitosti a zkreslení, kvalita pøehrávání je ale lep¹í ne¾ u W610i. Celkovì ale na mne telefon dobrý dojem neudìlal. Také W910i podporuje bezdrátová Bluetooth sluchátka, výhoda bezdrátového poslechu je ¾e se kolísání hlasitosti u takovýchto typù sluchátek neprojevuje, toto platí i pro W610i.
 První polovina velkého srovnání pøehrávaèù v telefonech øady Walkman je za námi, zítra se mù¾ete tì¹it na druhou èást, ve které si pøedstavíme vrchol hudebních telefonù Sony Ericsson - modely W960i, W980i a také nejlep¹í souèasný Sony Ericsson bez otevøeného operaèního systému - model W995. Zítra nashledanou.

Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
Autor: igi89 Datum: 2009-12-12 13:13:37
coze si mi odstranil moj objektivny prispevok.sa ti nepaci,ked tu niekto napise ake telefony momentalne se vyraba.
. Autor: slonisko Datum: 2009-12-07 18:33:01
Mohl by mi pls nekdo øíct co je to za font na tìch screenech z W610? thx :)

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >