" />
Sony Ericsson Aino - dva odli¹né svìty (recenze) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Martin Chroust   
Steda, 2. prosince 2009
Reprezentativní výsuvný telefon, který se doká¾e rázem zmìnit na dotykovou multimediální stylovku. Sony Ericsson Aino - telefon dvou tváøí 

Tiskové fotografie:

Aino_Front_Closed_Luminous_White~0.jpg Aino_Front_Open_Luminous_White~0.jpg Aino_Left_Side_Open_Luminous_White~0.jpg Aino_Right_Side_Closed_Luminous_White~0.jpg

Hlavní klady:

- kvalitní dotykový displej s jemným rastrem
- dobrá organizace multimédií
- konverzaèní podoba zpráv je na tak velkém displeji velmi pøehledná
- lehce vylep¹ená platforma A200
- podpora a EDGE, UMTS s HSDPA a Wi-Fi
- v otevøeném stavu mù¾ete vyu¾ít dotykový displej u Opery mini
- natáèení VGA videa
- vestavìný pøijímaè GPS
- mo¾nost propojení s herní konzolí PlayStation 3
- dokovací stanice s bluetooth handsfree jsou souèástí hlavní nabídky

Hlavní zápory:

- nevyu¾itá plocha displeje
- po vysunutí je telefon opravdu velký
- dotykový displej jen v zavøeném stavu
- focení jen v zavøeném re¾imu
- fotoaparátu chybí vyvá¾ení bílé barvy
- v zavøeném stavu pøijmete hovor ale pro ètení zprávy nebo zavolání musíte vysunout klávesnici

Je¹tì ne¾ zaènete èíst:

PA030021.JPG PA030020.JPG PA030018.JPG PA030017.JPG PA030016.JPG 

Vzpomínám si na produktové pøedstavení, kde se poprvé objevil model Aino. V¹ichni jásali, ¾e má Sony Ericsson první "hloupý" dotykový pøístroj, ale jen do té doby, ne¾ vy¹lo na povrch, ¾e má i klávesnici, a ¾e displej je dotykový tak napùl. Na¹e testování ukázalo, ¾e Aino v sobì jakoby skrývá dva zcela odli¹né svìty. Oba jsou v provozu a oba jednají nezávisle na sobì. Seznamte se se Sony Ericssonem Aino.

Dlouhý vysouvák

Sony Ericsson Aino je druhý v poøadí multmediálního trojlístku Satio, Aino, Yari, který se zaèal pøed nìkolika týdny prodávat. Jedná se o zaøízení s rozmìry 104 × 50 × 16 mm a hmotností 134 gramù pracující na lehce vylep¹ené platformì A200, rozhodnì bych o ní nehovoøil jako o A300, k èemu¾ se nìkteré weby schylují. Platforma A300 je stále ve vývoji (mìly by ji mít a¾ novinky Susan a Sunny), má být revoluèní a hlavnì odli¹ná, kdy¾ u¾ to musí být, tak bych Aino oznaèil jako A210. Na první pohled si jej spletete s plnì dotykovým zaøízením, èelní plochu zabírá toti¾ jen dotykový displej s nestandardním rozli¹ením 240 × 432 obrazových bodù, ale nenechte se mýlit, dotyková plocha funguje jen pøi zasunuté klávesnici. Displej je lesklý, tak¾e se v nìm odrá¾í okolí (zvlá¹tì u èerného pozadí), nevyhnete se ani èastým otiskùm prstù. Vcelku netradiènì chybí i jakékoliv hardwarové prvky, tak¾e bude tì¾ko hledat klávesu na "o¾ivení" displeje. Po del¹ím hledání ji v¹ak objevíte na horní hranì. Pokud budete Aino jen tak nosit po kapsách, mù¾ete místy oèekávat její náhodné stisknutí, doporuèuji v¹ak telefon nosit v nìjakém reprezentativním pouzdru, ¹kodu s ním neudìláte a navíc bude v bezpeèí. Nad a pod displejem pak je¹tì najdeme lesklé rámeèky, které pokraèují po boèních hranách pøístroje, dosti na nich v¹ak ulpívají otisky prstù. 

PA030015.JPG PA030014.JPG PA030013.JPG PA030012.JPG PA030011.JPG

Konstrukènì je telefon na na¹e pomìry standardní, pokud jej ale vysunete, pøijde vám vskutku obrovský. Nic na tom nemìní fakt, ¾e v Japonsku jsou na takovéto rozmìry (i vìt¹í) bì¾nì zvyklí, u nás je pou¾ívání telefonu s patnácti centimetry na délku takøka neznámým pojmem. S vysunutím pomù¾e pøíjemnì tuhá pru¾ina, která telefon dr¾í ve vysunuté poloze docela dobøe, je zde ale mírná vùle pøi pohybu do stran. Boky pøístroje nenabídnou nic pøevratného, levá strana je vyhrazena pro konektor FastPort, pravá zase pro klávesy regulace hlasitosti nebo klávesu spou¹tì fotoaparátu. To, ¾e je dvojpolohová jasnì svìdèí o tom, ¾e 8Mpix snímaè na zadní stranì nepostrádá autofocus. Co mu naopak chybí je krytka èoèky, tak¾e si dávejte pozor na její po¹krábání, i kdy¾ je aspoò zapu¹tìna pod okolní povrch. Pod zadním krytem se pak nachází 1000mAh baterie BST-33, chybìt nemù¾e ani slot pro pamì»ové karty microSD, hned v základním balení obdr¾íte 8GB kartu a s tím u¾ se dá pracovat.

PA030072.JPG PA030041.JPG PA030030.JPG PA030032.JPG PA030029.JPG 

I pøes funkcionalitu dotykového displeje se musíme pøi psaní textù spolehnout na alfanumerickou klávesnici.
Klávesy jsou z pevného plastu a zarovnány do jednoho bloku, po del¹í dobì si ale na psaní zvyknete. Psaní mezery u Sony Ericssonù mi pøipadá jako putovní pohár, staré modely ji psali stisknutím klávesy 1, novìj¹í klávesou s køí¾kem a Aino ji má namapovánu na nulu. Diskutabilní zmìna, pokud jste dlouhodobí u¾ivatelé Sony Ericssonù, budete se chvíli hledat. Oøí¹kem pro mì byl blok funkèních kláves, kde je hlava na hlavì, èasto se mi tak pøi testování stávalo, ¾e jsem místo kontextových tlaèítek stiskl klávesy se sluchátky, je to moc tlaèítek nahu¹tìných do moc malého prostoru. Aspoò ¾e korekèní céèko a klávesy menu èinnosti trochu jakoby odstávají, tak¾e je není problém nahmatat poslepu.

PA030047.JPG PA030049.JPG PA030048.JPG PA030149.JPG PA030147.JPG
PA030044.JPG PA030052.JPG PA030051.JPG PA030036.JPG PA030050.JPG

Prohlídka nového svìta

1~58.jpg 2~56.jpg 12~29.jpg
4~49.jpg 10~30.jpg 11~27.jpg 
 
Po aktivaci displeje v zavøeném stavu si mù¾ete dovolit efektní odemknutí pøístroje pohybem prstu smìrem nahoru. Zde se také zobrazují zme¹kané události a informace o stavu baterie a intenzitì signálu. Základem je ¹est ikon pro pøístup k multimédiím, jmenovitì se jedná o fotoaparát, obrázky, hudbu, videa a rádio. Jejich podmenu pùvodní pìtici pøedskakují, tak¾e kliknutím prstem dozadu se vrátíte o úroveò zpìt. Menu fotoaparátu nabídne plnì dotekové nastavení i snímání obrázkù, více o nìm si povíme dále v recenzi. Druhá ikona na úvodním displeji znázoròuje obrázky a práci s nimi. Obrázky lze mazat nebo editovat (tj. uplatnìní funkce PhotoFix nebo pøevedení na èernobílý), pøípadnì i zoomovat, u prohlí¾eèe obrázkù jde listovat pohybem prstu. Hudbu lze pøehrávat podle alb nebo playlistù, jakmile hraje, vidíte na displeji obrázek alba s názvem skladby, interpretem a hlavními ovládacími prvky. Videosoubory zde mají kostièkované náhledy, jakmile v¹ak zaène pøehrávání, jsou dostateènì kvalitní. Pro pøíjem hovorù poslou¾í dotyková plocha dobøe, posunutím dané ikony prstem mù¾ete hovor pøijmout, odmítnout nebo zti¹it vyzvánìní, pro ètení pøijaté zprávy ale u¾ musíte telefon vysunout.

6~44.jpg 5~50.jpg 7~40.jpg 
8~37.jpg 3~54.jpg 9~35.jpg       

Jakmile telefon vysunete, nejen, ¾e nabyde to vìt¹ích rozmìrù, ale souèasnì odhalí alfanumerickou klávesnici a bohu¾el se z dotykového displeje stane nedotykový. Pokud jste v otevøeném re¾imu napøíklad u psaní zprávy, pak telefon zasunete a znovu vysunete, objevíte se pøesnì tam, kde jsi pøi skonèili. Oba stavy jsou tedy zcela oddìleny, pokud v¹ak pøehráváte hudbu a vysunete telefon hudba stále hraje na pozadí. To co pak na displeji uvidíte je klasický, a tudí¾ nedotykový, operaèní systém Sony Ericssonu, av¹ak v daleko vìt¹ím zobrazení ne¾ u pøedchùdcù.

Velký nevyu¾itý prostor

PA030057.JPG PA030060.JPG PA030055.JPG PA030026.JPG PA030024.JPG 

Volná plocha pøímo vybízí k pou¾ití aktivního pohotovostního re¾imu, klidnì by zde mohl být kalendáø, výpis událostí a je¹tì by se tam ve¹ly obrovské hodiny. Nic se tak nestalo a mám tak trochu pocit, ¾e Sony Ericsson potenciál displeje nevyu¾il. Jen pro zopakování, na pohotovostním displeji naleznete údaje o kapacitì baterie, síle signálu, datu a èase vèetnì zme¹kaných událostí. Stavový øádek ikon zobrazuje spu¹tìné aplikace, levá kontextová klávesa nás zavede pøímo k Médiím, pravá poslou¾í k vyhledávání. Animovaná pozadí mù¾ete zamìnit za aplikace, Callendar Wallpaper bude støídat rùzná zobrazení kalendáøe, úkolù a poslední vyfocené fotografie, ale jeho funkce je èistì informativní, k daným zobrazením se musíte opìt dostat pøes menu. Bluetooth Robot hledá pøipojená zaøízení a ty pak ve formì letadýlek zobrazuje na displeji, marnì zva¾uji nad praktickým vyu¾itím. Naopak chválím mo¾nost dostat na pohotovostní obrazovku kontakty Facebooku, kde vidíte, co va¹i známí publikovali a mù¾ete jejich pøíspìvky hned okomentovat. Stiskem boèní dvojklávesy pak zjistíte stav telefonu nebo pøípadnì i pøipojeného bezdrátového handsfree MH-100, které je souèástí základní výbavy.

  

Hlavní menu nabídne 12 grafických ikon, ka¾dá z nich pro¹la znatelným faceliftem, tak¾e vypadají jinak ne¾ u pøede¹lých zaøízení. Jejich zobrazení se mù¾e zmìnit v závislosti na rozvr¾ení hlavní nabídky i na pou¾itém flashovém schématu. Podnabídky jsou samozøejmì textové s mo¾ností èíselné volby, jen tentokrát se vám na displej vejde jedenáct øádkù, co¾ mnohdy staèí na zobrazení v¹ech voleb. Pohyb v nabídkách je svi¾ný, zobrazování a pøechody plynulé, dr¾í se zavedeného standardu. Je ¹koda, ¾e Sony Ericsson vyu¾il nabídnutého prostoru, tak¾e i z pøilo¾ených screenù hned poznáte, ¾e tu a tam by se nìco hodilo pøidat nebo aspoò vyu¾ít k nìèemu jinému.

Psaní zpráv a volání

Psaní zpráv se pøesunulo do jednotného editoru, na displeji k dispozici hned jedenáct øádkù textu, tak¾e mù¾ete na jednom displeji vidìt èást jedné zprávy a zhruba polovinu druhé. Psát mù¾ete standardním zpùsobem nebo pomocí prediktivního slovníku T9. Mù¾ete vyu¾ít funkci kopírovat/vlo¾it nebo do nìj pøidávat vlastní slova, to bude potøeba, proto¾e nìkterá základní èeská slova budou chybìt, ¹koda. V¾dy 20 znakù pøed koncem zprávy zaèíná odpoèítávání zbývajících znakù. Pro snadnìj¹í pøidání objektù do zpráv je pøipraven spodní øádek ikon, umí zprávu obohatit o videa, obrázky, fotky, zvuky, nahrávky a animace, pokud jej pou¾ijete automaticky konvertuje zprávu na MMS. Doruèené zprávy je mo¾no zobrazit ve formì konverzace, tu bych zde vyu¾il jako nikdy jindy, velký displej k tomu pøímo vybízí. Jak jistì zji¹»ujete, stále se bavíme o známých vìcech, v menu zpráv je v¹ak novinkou aplikace Facebook. Kdysi bývala ve formì Java aplikace, dnes je ji¾ Sony Ericssonem pøímo integrovaná do systému. O mo¾nosti jejího umístìní na pozadí jsem se ji¾ zmiòoval.

 

Telefonní seznam nabídne opìt standardní kapacitu jednoho tisíce záznamù a a¾ 7000 pøidaných polo¾ek. Ke ka¾dému kontaktu lze pøidat hned sedm èísel, tøi e-maily, webovou adresu, vlastní vyzvánìní a melodii zprávy nebo hlasový pøíkaz. Chybìt nemohou ani kontaktní informace domù èi do práce, poznámky nebo narozeniny, které mù¾ete hned zapsat do kalendáøe i s vybráním pøipomenutí. Pokud kontaktu pøidáte obrázek, budete se zobrazovat pøímo v telefonním seznamu vedle telefonního èísla. Na displeji v tu chvíli uvidíte a¾ 10 kontaktù. Volat mù¾ete z telefonního seznamu, pøes rychlou volbu dlouhým podr¾ením kláves 1-9, nebo chytrým vytáèením z pohotovostního zobrazení, kdy jsou kontakty ulo¾ené v telefonu filtrovány na základì vámi zadaných èíslic.

Organizujeme si svùj èas

Model Aino nabídne opìt slu¹nì zvládnuté organizaèní funkce. Zaèneme pìti opakovanými budíky, z nich¾ mù¾e ka¾dý vyzvánìt jinou melodií. Pokud pomineme seznam nainstalovaných aplikacích, o kterých si povíme dále, urèitì vás zaujme polo¾ka Media Home. Jedná se o aplikaci, pøes kterou mù¾ete automaticky stahovat nová média z poèítaèové aplikace Media Go pøes Wi-Fi. I pøes ve¹kerou snahu se mi v¹ak nepodaøilo multimédia sesynchronizovat, chyba v¹ak byla mo¾ná na stranì mé Wi-Fi sítì. Zálo¾ka Pøenos souborù mapuje v¹echny vámi sta¾ené soubory z internetu, je takový mobilní správce stahování. Správce souborù pøehlednì dìlí soubory na ty v telefonu, na pamì»ové kartì nebo v poslední zálo¾ce zobrazuje v¹echny soubory najednou. Kalendáø a úkoly nedoznaly oproti pøedchùdcùm ¾ádných zmìn, stejnì tak poznámky, které mù¾ete opìt zobrazit v pohotovostním re¾imu. Kalkulaèku, èasovaè nebo stopky netøeba dále pøedstavovat, opìt se jen budete divit, kolik místa zùstalo ¾alostnì nevyu¾ito. Naopak oceòuji funkci svìtlo, kterou v telefonech u¾ tak èasto nevídáme, pøisvìtlení fotoaparátu mù¾e svítit trvale, na 1 minutu nebo poblikávat sekvenci SOS. Nechybí ani mo¾nost vzdálené synchronizace.


Zmínil jsem ji¾ polo¾ku Pøenos souborù, která spolupracuje s internetovým prohlí¾eèem NetFront, který Sony Ericsson pou¾ívá ve svých hloupých telefonech ji¾ øadu let. Pokud v¹ak z prohlí¾eèe vyjedete, stránka se ztratí, tak¾e ji budete muset naèíst znovu. To bude doufám v novém firmwarovém updatu opraveno. Samozøejmì je¹tì existuje dal¹í varianta v podobì Opery mini 5, která je vlastnì jedinou aplikací, u které vyu¾ijete dotykového ovládání i pøi vysunuté klávesnici. Má to ale také háèek, telefon je detekován jako plnì dotykový, tak¾e nerozpozná hardwarové ovládací klávesy. Aby toho nebyl málo, tak v Opeøe napí¹ete mezeru stále køí¾kem, zatímco je novì pøevedena na klávesu s nulou. Se stabilitou Wi-Fi pøipojení jsem nemìl ¾ádné problémy, pøipojení bylo v¾dy stabilní a bez výpadkù. Pokud nejste v jejím dosahu, budete moci k pøipojení k internetu vyu¾ít jak GPRS, EDGE, tak i UMTS s HSDPA.

   

Mezi pøedinstalovanými aplikacemi nalezneme mimo ji¾ zmínìného Bluetooth robota a Facebooku také aplikaci Wisepilot, ta ov¹em, stejnì jako vestavìné Google Maps, stahuje aktuální mapové podklady z internetu. Pøesto v¹ak nejsou souøadnice urèovány ze souøadnic BTS stanic, ale díky vestavìnému èipu aGPS. V nabídce aplikací dále nechybí klient YouTube, PhotoMate na úpravu vyfocených snímkù, Music Quiz, která èerpá vzorky skladeb z tìch, které máte ulo¾eny v telefonu, nebo AccuWeather. Novinkou je vzdálené ovládání konzole PlayStation 3, pøi prvním pøipojení je vy¾adována registrace, po jejím dokonèení se s herní konzolí mù¾ete bezdrátovì spojit. Pokud jste herními nad¹enci, mù¾ete si dokonce poøídit Aino a PlayStation 3 zároveò. V nastavení a sekci zabezpeèení je¹tì nalezneme mobilní antivirus F-Secure, jeho pou¾ívání je v¹ak omezeno pouze na 30 dní, poté si musíte zakoupit plnou licenci.

Multimédiální smr¹»

Hned ze zaèátku recenze jsem zmiòoval práci s multimédii v zavøeném stavu, nic vám v¹ak nebrání pøehrávat hudbu a videa i v pøi vysunuté klávesnici. Sekce Média sdru¾uje dohromady v¹echny soubory hudby, videa, obrázky a hry. Hudební pøehrávaè nabídne pøehledné u¾ivatelské rozhraní, zobrazuje název skladby a jméno interpreta, nastavit mù¾ete i rù¾né skiny pøehrávaèe nebo zmìnit nastavení ekvalizéru èi zapnout roz¹íøené stereo. Hudební pøehrávaè jde samozøejmì minimalizovat na pozadí, k poslechu mù¾ete pøipojit dodávané bluetooth handsfree MH-100, které mù¾e "parkovat" v dodávané dokovací stanici, ze které se mù¾e nabíjet souèasnì s telefonem. Hudební reprodukce je na dobré úrovni, stále mi v¹ak pøijde, ¾e nejhlasitìji hrají kabelová sluchátka. Fotografie jsou øazeny opìt podle mìsíce poøízení do jakýchsi alb, mezi hrami nalezneme tituly Crazy Penguin a nestárnoucí QuadraPop. V nabídce dále nechybí rádio nebo TrackID pro zji¹tìní podrobností o pøehrávané skladbì. 


Osm megapixelù bez vyvá¾ení bílé

I kdy¾ je èoèka 8,1 Mpix fotoaparátu umístìna na zadním krytu, lze fotit pouze v zavøeném stavu. Pokud se budete pokou¹et fotit v otevøeném stavu, telefon vás názornì upozorní, ¾e jej musíte zasunout. Fotit mù¾eme pøímo tapnutím na displej (scéna se zaostøí a telefon vyfotí) nebo fotografickou klávesou známou z telefonù øady C (první úroveò zaostøení, na domáèknutí se vytvoøí snímek). Fotoaparát nabídne velké mo¾nosti nastavení, èekat mù¾eme automatickou detekci tváøí, 7 pøednastavených scén (mezi jinými napø. dokument, sníh a plá¾ nebo krajina), nastavení blesku, èasovaèe, samotného rozli¹ení (3,6,7 a 8 Mpix v pomìru stran 4:3 pro standardní monitory, Full HD, tedy 1920x1080 pro ¹irokoúhlé obrazovky a televize) nebo geotagging. Pomocí funkce PhotoFix lze dodateènì upravit základní vlastnosti obrázkù jediným tapnutím na displej, upravená fotka se ulo¾í jako kopie originálu, který zùstane nedotèen. Natáèení videa je mo¾né provést opìt dedikovanou klávesou nebo lépe pomocí symbolù play, pause a stop na displeji telefonu. Natáèet lze ve tøech formátech: nHD (640 x 352 pixelù) pro ¹irokoúhlé displeje, VGA a pro MMS zprávy. Nastavit lze také pøisvìtlení, noèní re¾im, natáèení se zvukem èi bez, èasovaè nebo obrazový stabilizér. Je opravdu ¹koda, ¾e nakonec chybí vyvá¾ení bílé, i kdy¾ se o nìm v prototypové fázi mluvilo. Jak hodnotním kvalitu fotografií? Pøi denním svìtle jsou snímky více ne¾ povedené, výhrady nemám ani k ostrosti nebo vìrnosti barev. Povedly se i ostré pøechody mezi svìtlem a stínem. Nejvý¹e postaveným zástupcem øady Enerteinment Unlimited je Satio, av¹ak troufám si tvrdit, ¾e po fotografické stránce mu mù¾e stát Aino témìø po boku, by» úplnì nedosazuje jeho fotografických kvalit. Balík v¹ech snímkù (43 MB) v plném rozli¹ení stahujte zde.

10~88.JPG 11~83.JPG 12~77.JPG
1~94.JPG 13~77.JPG 14~74.JPG
18~61.JPG 19~58.JPG 15~74.JPG 
16~70.JPG 17~63.JPG 8~86.JPG   
3~91.JPG 4~90.JPG 2~89.JPG                22~55.JPG 7~88.JPG 6~86.JPG     
5~94.JPG 21~59.JPG 20~64.JPG    

Rozporuplné dojmy na závìr

Testování modelu Aino mi trvalo zatím nejdel¹í dobu. Nejde o to sepsat funkce, ale objektivnì zhodnotit a udìlat si vlastní názor, co¾ mi zabralo asi nejvíce èasu. Testovaný model mì úplnì nepøesvìdèil, je zde hodnì nedodìlávek, nedomy¹lených funkcí a polovièatých øe¹ení, a¾ to vypadá, ¾e si Sony Ericsson dìlá ¾ivnou pùdu pro nástupce, který v¹echny neduhy opraví a my budeme spokojeni. Jeden zápor za v¹echny bych vytknul, øe¹ení polodotykového displeje není ideální, pokud by zde v¹ak byla cena o pár tisícovek ni¾¹í, mohl by z nìj být velmi úspì¹ný pøístroj. Abych nebyl jen kritický, v portfoliu Sony Ericssonu nenajdete hloupý telefon s vìt¹ím displejem, navíc doká¾e dobøe fotit, natáèet VGA video, pøipojit se k internetu pøes Wi-Fi nebo UMTS s HSPDA èi propojit s PlayStation 3. K tomu v¹emu si pøehlednì zorganizujete multimédia (i s vyu¾itím programu MediaGo), vyu¾ijete potenciálu GoogleMaps nebo zahrajete 3D Java hry. Nastínil jsem klady a zápory, pro ka¾dého je v¹ak dùle¾itìj¹í nìco jiného, pokud uva¾ujete o koupi Aina, zajdìte do kamenného obchodu a rozhodnì jej vyzkou¹ejte. Pokud vám bude sedìt, máte vyhráno, pokud ne, mù¾ete se podívat po jiných pøístrojích v rámci portfolia Sony Ericssonu, i za ménì penìz nìkdy mù¾ete dostat více.

PA030078.JPG PA030079.JPG PA030080.JPG PA030076.JPG PA030077.JPG 

Fotogalerii Sony Ericssonu Aino naleznete pohromadì zde, screenshoty displejù naleznete v této galerii.

Obsah základního balení:

- Sony Ericsson Aino
- baterie BST-33 s kapacitou 1000mAh
- bezdrátové handsfree MH-100 se sluchátky HPM-78
- 8GB pamì»ová karta MicroSD
- multimediální stojan EC100
- nabíjeèka CST-70
- datový kabel DCU-65
- u¾ivatelské manuály

Za zapùjèení telefonu k recenzi dìkujeme oficiálnímu e-shopu Sony Ericsson, kde lze Aino zakoupit v obou barevných variantách za 11 450 Kè nebo spolu s konzolí PS3 za 18 989 Kè.


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: joejog Datum: 2009-12-25 10:08:29
nezdá se mi velikost ve vysunutém stavu nìjak "obrovská" jak je v èlánku, v¾dy» vìt¹ina otevøených "véèek" je vìt¹í, mají okolo 9 cm a otevøené tedy cca 18cm. Telefon se mi výbavou zamlouvá, mo¾ná mohly být pod displejem alespoò tlaèítka na pøíjem a odmítnutí hovoru jako u SAtia, ale uvidíme jak se bude ovládat dotykem. Objednal jsem si ho, pøesvìdèila mì hlavnì kvalita fo´táku a to, ¾e je to klasický SE, jeho ovládání a menu mi max. vyhovuje. "Chytrý" telefon nechci, mám iPaq s WM a absolutnì mi jako telefon nevyhovuje, jako PDA je OK ale jako telefon ne. Nikde jsem se nedoèetl jestli se hovor pøijem i otevøením a ukonèí zavøením- doufám ¾e ano.
. Autor: polopol.cz Datum: 2009-12-05 00:35:52
Podle mì je tenhle telefon konstruovaný hlavnì jako multimediální pøehravaè (v zavøeném stavu)s tím, ¾e si z nìj mù¾ete i zavolat (v otevøeném stavu). Pokud nìkdo chce dotykový mp4 pøehrávaè s rádiem, a fo»akem, bude s Ainem spokojený. ®e má spoustu nedota¾ených vìcí je fakt,ale nejsou nijak na závadu pou¾ívání. Spí¹ kosmetické nedoladìnosti firmware, proto¾e SE pospíchalo s uvedením na trh.
Autor: Sasakr Datum: 2009-12-02 20:33:42
Tenhle telefon se jednodu¹e nepovedl. Pracoval jsem s ním dost dlouho na to abych øekl, ¾e bych ho opravdu nechtìl.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >